Prüfungsprogramm I.K.G.A.

Prüfungsprogramm I.K.G.A Übersicht

8. Kyu

Kihon Ido I (a)


Fukyu Kata (Grundkata)
 • Taikyoku Jodan
 • Taikyoku Chudan


 • Kihon Kumite (Grundschulorientiert)
  Ippon Tenshin

  7. Kyu

  Kihon Ido I (a)


  Fukyu Kata (Grundkata)
 • Taikyoku Chudan
 • Taikyoku Gedan
 • Geksai I


 • Kihon Kumite (Grundschulorientiert)
  Ippon Tenshin


  Awase Kumite (Wettkampforientiert)
 • Yon Hon

 • 6. Kyu

  Kihon Ido I (b)


  Fukyu Kata (Grundkata)
 • Taikyoku Gedan
 • Taikyoku Kake-Uke I
 • Geksai I


 • Kihon Kumite (Grundschulorientiert)
 • Ippon Tenshin Uratori


 • Awase Kumite (Wettkampforientiert)
 • Yon Hon

 • 5. Kyu

  Kihon Ido II (a)


  Fukyu Kata (Grundkata)
 • Taikyoku Kake-Uke I
 • Geksai I
 • Geksai II


 • Kihon Kumite (Grundschulorientiert)
  Ippon Taisabaki


  Awase Kumite (Wettkampforientiert)
 • Yon Hon

 • 4. Kyu

  Kihon Ido II (a)


  Fukyu Kata (Grundkata)
 • Taikyoku Mawashi-Uke I
 • Geksai II


 • Kaeshu Kata (Aufbaukata)
 • Saifa


 • Kihon Kumite (Grundschulorientiert)
  Ippon Taisabaki


  Awase Kumite (Wettkampforientiert)
 • Yon Hon Uratori • Bunkai Kumite (Kataorientiert)
 • Geki Sai

 • 3. Kyu

  Kihon Ido II (b)


  Fukyu Kata (Grundkata)
 • Geksai II


 • Kaeshu Kata (Aufbaukata)
 • Saifa

 • Seiinchin


 • Kihon Kata (Atemkata)
 • Sanchin


 • Kihon Kumite (Grundschulorientiert)
 • Ippon Taisabaki Uratori


 • Awase Kumite (Wettkampforientiert)
 • Yon Hon Uratori
 • Nana Hon


 • Bunkai Kumite (Kataorientiert)
 • Geki Sai

 • 2. Kyu

  Kihon Ido II (N.D.a)


  Fukyu Kata (Grundkata)
 • Taikyoku Kake-Uke II


 • Kaeshu Kata (Aufbaukata)
 • Saifa
 • Seiinchin


 • Kihon Kata (Atemkata)
 • Sanchin


 • Awase Kumite (Wettkampforientiert)
 • Yon Hon Uratori
 • Nana Hon


 • Bunkai Kumite (Kataorientiert)
 • Saifa


 • 1. Kyu

  Kihon Ido II (N.D.a)


  Fukyu Kata (Grundkata)
 • Taikyoku Mawashi-Uke II


 • Kaeshu Kata (Aufbaukata)
 • Seiinchin
 • Sanseru


 • Kihon Kata (Atemkata)
 • Sanchin
 • Tensho


 • Awase Kumite (Wettkampforientiert)
 • Nana Hon
 • Nana Hon Uratori


 • Bunkai Kumite (Kataorientiert)
 • Saifa


 • 1. Dan

  Kihon Ido II (N.D.b)  Kaeshu Kata (Aufbaukata)
 • Saifa
 • Seiinchin
 • Sanseru


 • Kihon Kata (Atemkata)
 • Sanchin
 • Tensho


 • Awase Kumite (Wettkampforientiert)
 • Nana Hon Uratori
 • Go Hon


 • Bunkai Kumite (Kataorientiert)
 • Seiinchin


 • 2. Dan

  Kihon Ido III (a)


  Kaeshu Kata (Aufbaukata)
 • Seiinchin
 • Sanseru
 • Shisochin


 • Kihon Kata (Atemkata)
 • Sanchin
 • Tensho


 • Awase Kumite (Wettkampforientiert)
 • Nana Hon Uratori
 • Go Hon Uratori


 • Bunkai Kumite (Kataorientiert)
 • Seiinchin

 • 3. Dan

  Kihon Ido III (a)


  Kaeshu Kata (Aufbaukata)
 • Shisochin
 • Seisan
 • Seipai


 • Kihon Kata (Atemkata)
 • Sanchin
 • Tensho


 • Awase Kumite (Wettkampforientiert)
 • Nana Hon Uratori
 • Go Hon Uratori
 • Rop Hon


 • Bunkai Kumite (Kataorientiert)
 • Sanseru